Biblioteka

Godziny pracy Biblioteki Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek8:00 – 15:00
Środa10:00 – 18:00
Piątek10:00 – 17:00

Adres:        ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła

Telefon:     061 829 34 53

E-mail:       bibliotekapila@amu.edu.pl

Biblioteka Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile przeznaczona jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Osoby spoza uczelni zapraszamy do korzystania ze zbiorów na miejscu - w czytelni.

Księgozbiór Biblioteki dostosowany jest do dziedzin wiedzy będących przedmiotem studiów w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile. W zbiorach biblioteki znajduje się około 5 tys. woluminów oraz wybrane czasopisma specjalistyczne.
Do zbiorów Biblioteki kieruje elektroniczny katalog on-line wspólny dla wszystkich bibliotek UAM.

Księgozbiór Biblioteki składa się z dwóch kolekcji:
* księgozbiór czytelni (przeznaczone wyłącznie do korzystania na miejscu)
* księgozbiór wypożyczalni (znajdujący się w wolnym dostępie do półek)

Czytelnia liczy 70 miejsc. Elektronicznie zabezpieczone zbiory są w całości udostępniane na zasadzie swobodnego dostępu do półek. Biblioteka dysponuje 10 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, które umożliwiają wgląd w elektroniczny katalog Biblioteki. W ramach dostępu do sieci AMU-NET studenci maja dostęp do baz danych, książek oraz polskich i zagranicznych czasopism elektronicznych udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytecką. W Bibliotece znajdują się 4 pokoje do cichej nauki dla osób ceniących sobie spokój oraz 2 dodatkowe pokoje do pracy zespołowej.

Wykaz opłat pobieranych w Bibliotece Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile:

Lp. Opis  Cena
1. Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego dla pracowników, doktorantów i studentów Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile uprawniający do wypożyczania na zewnątrz (na rok akademicki) 12 zł.
2. Duplikat karty bibliotecznej 12 zł.
3. Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego za
1 dzień, za każdy wypożyczony tom
0,30 zł./1 dzień
4. Opłata za pierwszy monit 2 zł
5. Opłata za drugi monit 3 zł
6. Opłata za zgubiony lub zniszczony materiał biblioteczny* wg wartości szacunkowej określonej przez Bibliotekę*
7. Zagubienie klucza do szafki odzieżowej/depozytowej 50 zł.

* W przypadku braku zwrotu lub zniszczenia wypożyczonego materiału Biblioteka  ma  prawo zażądać:

 • zwrotu identycznego egzemplarza;
 • zakupu wskazanych przez bibliotekę książek, czasopism itp. o ekwiwalentnej wartości.

UWAGA!

Całkowitą  odpowiedzialność  za  terminowy zwrot książek ponosi CZYTELNIK.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i umowy łączącej Panią/Pana z administratorem w sprawie korzystania z bibliotek poznańskich instytucji naukowych będących Fundatorami Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, tj.: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Raczyńskich,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a. upoważnieni pracownicy biblioteki,
b. upoważnieni pracownicy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych,
c. fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią/Panem umowy,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług.

 1. Biblioteka Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile jest biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, którego ogólne zasady określa regulamin zatwierdzony przez Rektora.
 2. Biblioteka gromadzi zbiory niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych
  i naukowo – badawczych Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile.
 3. Biblioteka swe zbiory udostępnia prezencyjnie na miejscu i drogą wypożyczeń indywidualnych.
 4. Księgozbiór Biblioteki NI UAM składa się z dwóch kolekcji: 
  • księgozbioru czytelni (przeznaczony tylko i wyłącznie do korzystania na miejscu);
  • księgozbioru wypożyczalni (znajdujący się w wolnym dostępie do półek);
 5. Prawo wypożyczenia na zewnątrz mają:
  • pracownicy naukowo - dydaktyczni i dydaktyczni UAM do 6 vol. na 90 dni,
  • studenci Nadnoteckiego Instytutu  UAM w Pile do 6 vol. na 90 dni,
  • studenci UAM do 6 vol. na 90 dni,
  • pozostali pracownicy Nadnoteckiego Instytutu  UAM w Pile do 6 vol. na 90 dni.
 6. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony dwukrotnie na okres 14 dni
  w przypadku braku rezerwacji ze strony innych czytelników.
 7. Użytkownicy spoza UAM mogą korzystać z księgozbioru Biblioteki NI UAM wyłącznie w czytelni.
 8. Nie wypożycza się:
  • czasopism i gazet,
  • książek z księgozbioru czytelni (oznaczonych pomarańczowym paskiem),
  • Zbiorów specjalnych, książek rzadkich i szczególnie cennych, uszkodzonych.
 9. Do wypożyczania na zewnątrz przeznaczone są jedynie pozycje wieloegzemplarzowe.
 10. Istnieje możliwość wypożyczenia księgozbioru prezencyjnego na okres zamknięcia biblioteki.
 11. W uzasadnionych przypadkach kierownikowi Biblioteki przysługuje prawo skrócenia czasu wypożyczenia po wcześniejszym powiadomieniu czytelnika (drogą elektroniczną).
 12. Do wypożyczeń uprawnia aktualna karta biblioteczna wydawana oraz aktywowana przez Wypożyczalnię w Bibliotece Uniwersyteckiej i biblioteki do tego uprawnione w UAM, która upoważnia do korzystania ze zbiorów wszystkich bibliotek należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.
 13. Ze zbiorów i urządzeń Biblioteki NI UAM korzystać można w godzinach jej otwarcia, które są określone w informacji podanej na stronie internetowej NI UAM i Biblioteki Uniwersyteckiej oraz na tablicach ogłoszeniowych.
 14. Kartę biblioteczną uzyskać można po okazaniu dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej lub służbowej, wypełnieniu deklaracji oraz wniesieniu opłaty.
 15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu tj. przetrzymania lub odmowy zwrotu wypożyczonych materiałów, trwałego uszkodzenia czy zagubienia, będą stosowane regulaminowe sankcje:
  • naliczenie kary umownej za przekroczenie terminu zwrotu w wysokości ustalonej przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych m. Poznania dla bibliotek należących do PFBN;
  • skierowania pisemnej uwagi do władz jednostki organizacyjnej;
  • wystąpienia do władz macierzystej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zawieszenie w prawach użytkownika.
 16. W przypadku braku zwrotu lub zniszczenia wypożyczonego materiału Biblioteka ma prawo zażądać:
  • zwrotu identycznego egzemplarza;
  • zakupu wskazanych przez bibliotekę książek, czasopism itp. o ekwiwalentnej wartości.
 17. W przypadku nieterminowego oddania materiału Biblioteka nakłada kary w wysokości 0,30 gr za nieterminowy zwrot książki za każdy dzień zwłoki.
 18. Czytelnicy mogą na terenie biblioteki używać własne laptopy w miejscach do tego przeznaczonych.
 19. Czytelnicy muszą każdorazowo uzyskać zgodę pracownika Biblioteki NI UAM na:
  • wnoszenie i używanie innych urządzeń (aparaty fotograficzne, skanery);
  • wynoszenie materiałów bibliotecznych poza Bibliotekę w celu ich kserowania, skanowania itp.
 20. Do obowiązków czytelnika należy:
  • przed wypożyczeniem książki sprawdzenie stanu jej zachowania i zgłoszenie jej ew. uszkodzenia dyżurnemu bibliotekarzowi;
  • pozostawienie bagaży i okryć w szatni lub w szafce;
  • rozliczenie tzw. „Karty Obiegowej” w przypadku przerwania lub zakończenia studiów lub pracy na UAM;
  • przestrzeganie ciszy i nieużywania telefonów komórkowych na terenie całej Biblioteki NI UAM;
  • przestrzeganie zakazu wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na terenie Biblioteki NI UAM;
  • przestrzeganie i stosowanie się do obowiązującego Regulaminu i innych zarządzeń porządkowych wydawanych przez Dyrektora Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile oraz kierownika Biblioteki.
 21. Korzystanie z Internetu na terenie Biblioteki dozwolone jest tylko w celach naukowych i edukacyjnych. Zabrania się:
  • wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych;
  • naruszania praw autorskich;
  • tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści obrażającej odczucia innych osób;
  • instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.
 22. Udostępnianie materiałów bibliotecznych do reprodukcji w celach wydawniczych, wystawienniczych itp. będzie możliwe wg oddzielnych ustalonych zasad.
 23. Wnioski, wątpliwości oraz skargi przyjmuje i rozstrzyga Dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile.