Przeniesienie

1. Studenci mogą zostać przyjęci na odpowiedni rok studiów na zasadzie przeniesienia z innej uczelni (bez procedury rekrutacyjnej). Procedura przeniesienia określona jest w punkcie 9 Regulaminu Studiów UAM §49. (obowiązujący od 1 października 2019 roku)

2. Należy złożyć następujące dokumenty:

- wniosek do Dyrektora Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile z prośbą o przeniesienie z innej uczelni,
- pisemną zgodę dziekana dotychczasowego Wydziału na przejście na studia w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile,
- dokumentację zawierającą wykaz zaliczonych przedmiotów z ilością godzin, uzyskaną oceną i punktami ECTS (jeśli były stosowane),
- sylabusy zaliczonych wcześniej przedmiotów.

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Studentów lub przesłać na adres: Biuro Obsługi Studentów, Nadnotecki Instytut UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła