Geoinformatyka

Geoinformatyka baner 2020

Kierunek studiów: Technologie informatyczne

Stopień studiów: studia I stopnia, inżynierskie

Ścieżka rozwoju: Geoinformatyka (wybierana po 3 semestrze)

Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)

Liczba semestrów: 7

Profil kształcenia: praktyczny

Obszar kształcenia: nauki ścisłe, techniczne, przyrodnicze

Przedmioty maturalne: matematyka, informatyka, fizyka i astronomia

Opis kierunku

Geoinformatyka to unikatowa ścieżka rozwoju, stworzona z myślą o kandydatach interesujących się informatyką oraz geografią i chcących połączyć obie dziedziny. Zostajesz inżynierem informatykiem posiadającym dodatkowe umiejętności tworzenia rozwiązań informatycznych w ramach Systemów Informacji Geograficznej (GIS – Geographic Information System).

Studia geoinformatyczne mają charakter interdyscyplinarny i korzystają z takich obszarów nauki jak: geodezja, programowanie komputerowe czy kartografia. Studia są więc skierowane do absolwentów szkół średnich w szczególności z klas z rozszerzeniem nauk ścisłych. Geoinformatyczną ścieżkę rozwoju możesz studiować na inżynierskim kierunku Technologie Informatyczne. Po trzecim semestrze będziesz miał możliwość wyboru: informatyka lub geoinformatyka. Tym samym, dodatkowe geograficzne przedmioty specjalizacyjne poszerzą Twoje umiejętności, poza byciem informatykiem w klasycznym rozumieniu. Podstawowym celem wprowadzenia geoinformatyki jako ścieżki rozwoju na kierunku Technologie Informatyczne jest kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania systemów GIS.

Geoinformatyka stanowi odpowiedź na Cel strategiczny Strategii rozwoju UAM - nr 2 Najwyższa jakość kształcenia, który wskazuje na konieczność konstruowania oferty dydaktycznej zapewniającej absolwentom UAM przewagę na rynku pracy. Geoinformatyka jako ścieżka rozwoju na inżynierskich studiach z Technologii Informatycznych w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile jest pierwszą taką propozycją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jedną z pierwszych w Polsce, zarówno na studiach uniwersyteckich jak i politechnicznych!

Wybierając studia na kierunku inżynierskim Technologie Informatyczne oraz ścieżkę rozwoju - Geoinformatyka zapoznasz się z najnowocześniejszymi systemami informacji geograficznej, nauczysz się jak profesjonalnie obsługiwać systemy GIS w celu efektywnego zbierania oraz analizowania danych przestrzennych. Przedmioty, które znajdą się w Twoim planie zajęć to między innymi:

- źródła danych geoinformatycznych,
- przestrzenne bazy danych,
- geotechnologie mobilne (drony),
- geoinformatyka stosowana i sensoryczna
- eksploracja danych i nauczanie komputerowe.

Wiedza teoretyczna będzie sprawdzana regularnie podczas praktyk, warsztatów czy zajęć terenowych. Jako absolwent będziesz więc posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o Ziemi ale i umiejętności praktyczne dotyczące zbierania i analizowania danych przestrzennych.

Dodatkowe umiejętności

Po ukończeniu geoinformatycznej ścieżki rozwoju, będziesz potrafił/a:

 • wykorzystywać zaawansowane techniki informatyczne, metody statystyczne i narzędzia geoinformatyczne do opisu zjawisk przestrzennych,
 • wykonywać różnorodne analizy przestrzenne z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • projektować bazy danych przestrzennych, oprogramowanie komputerowe i aplikacje mobilne,
 • projektować rozwiązania geoinformatyczne użyteczne w różnych sektorach gospodarki i administracji,
 • posiadać umiejętności zarządzania i administrowania Systemami Informacji Geograficznej na poziomie instytucji i przedsiębiorstw.

Sylwetka absolwenta

Celem studiów inżynierskich z Technologii Informatycznych i wyboru w ich obrębie geoinformatyki jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych informatyków – przedsiębiorczych i twórczych absolwentów, którzy będą mogli działać na konkurencyjnym globalnym rynku. Utworzenie geoinformatyki na UAM w Pile wynika z analizy rynku pracy i zapotrzebowania na inżynierów łączących wiedzę informatyczną z wiedzą geodezyjno-kartograficzną. Absolwenta ścieżki rozwoju – geoinformatyka - cechuje zdolność do łączenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii), dzięki czemu przygotowany jest do tworzenia nowych innowacyjnych produktów geoinformatycznych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi), oraz właściwego stosowania standardów z zakresu informacji geograficznej i zapewnienia efektywnej komunikacji w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, leśnicy, geografowie i przedstawiciele innych specjalności).
Po ukończeniu studiów I stopnia i uzyskania tytułu inżyniera technologii informatycznych, absolwent może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia – m.in. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Wydziale Matematyki i Informatyki UAM i tym podobnych i uzyskania, w wyniku ich ukończenia, tytułu zawodowego magistra.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • firmach i instytucjach wykorzystujących zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak: telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo,
 • firmach zajmujących się rozwojem i dystrybucją programów komputerowych z dziedziny GIS i dziedzin pokrewnych,
 • branży informatycznej,
 • podmiotach gospodarczych (w kraju i za granicą) świadczących wyspecjalizowane usługi bazujące na zaawansowanych rozwiązaniach geoinformatycznych,
 • organach państwowych związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 • organach administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności w wydziałach realizujących zadania w oparciu o systemy geoinformatyczne i dane przestrzenne,
 • wojsku, policji, straży pożarnej i w innych służbach mundurowych
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Proces rekrutacji

Informacje rekrutacyjne znajdują się tutaj:

SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI UAM

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI